Παντελία Γκούρα

Προϊσταμένη Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων, EΟΦ

15 Δεκ Παντελία Γκούρα

Groura_300

 

Επαγγελματική πείρα

Σήμερα
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Προϊσταμένη Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
2011-2013
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
Προϊσταμένη Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας
2001-2011
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων
GDP Επιθεωρητής / Ελεγκτής
1991-1998
ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος
• Σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων
• Παρακολούθηση έργων και διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
1989-1990
ΣΧΟΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Καθηγήτρια Πληροφορικής

Σπουδές

2001
Απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ)
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης
Πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
2000
Master in Total Quality Management, European Master’s Programme in Total Quality Management
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων (Ελλάδα), KAISERSLAUTERN UNIVERSITY (Γερμανία), UNIVERSITY POLITECNICA DE CATALUNYA (Ισπανία)
1989
Πτυχίο Χημείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Τμήμα Χημείας