Διαμόρφωση κατευθυντηρίων οδηγιών

μεθοδολογία και εκπαίδευση σε τεχνικές & εργαλεία αξιολογησής της ποιότητάς τους και της σχετικής βιβλιογραφίας

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ.

5ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΣΚΟΠΟΣ

Το φροντιστήριο έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τη μεθοδολογία ανάπτυξης evidence-based Κατευθυντήριων Οδηγιών (K.O.) για τη διαχείριση συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στον τομέα υγείας με βάση την υφιστάμενη τεκμηρίωση αλλά και τις αναπτυχθείσες οδηγίες μέσα από διαδικασίες ομοφωνίας. Ανάμεσα στους στόχους του περιλαμβάνονται:

  • η περιήγηση στους πιο γνωστούς τόπους ανάπτυξης Κ.Ο.
  • η εξοικείωση με διαδικασίες αναζήτησης αναπτυχθεισών Κ.Ο.
  • η εξοικείωση με εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των εντοπισθεισών Κ.Ο. και με τις διαδικασίες σύνθεσης της υφιστάμενης γνώσης μέσα από ομοφωνία και
  • η εξοικείωση με μεθοδολογίες αξιολόγησης της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των Κ.Ο. στις υπηρεσίες υγείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το φροντιστήριο θα καλύψει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Εμπειρία που κτήθηκε από το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. με τίτλο «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»
  2. Εισαγωγή στη μεθοδολογία ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών (εξοικείωση με το μεθοδολογικό πλαίσιο ADAPTE και τη μεθοδολογία του Kaiser Permanente, 2012).
  3. Εξοικείωση με τα βήματα/τις διαδικασίες για τη διατύπωση των συστάσεων και τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία για την αποτίμηση της ποιότητας της πληροφορίας (AGREE, AMSTAR, εργαλεία που προτείνει το Centre for Evidence Based Medicine, University of Oxford).
  4. Διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τη βαθμολόγηση των συστάσεων (επίπεδο τεκμηρίωσης και σύστασης και εξοικείωση με τις διαδικασίες ομοφωνίας).

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ

Επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας, καθώς και κλινικοί του τομέα υγείας, ερευνητές όλων των επιστημονικών αντικειμένων.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

10.00 – 10.15

Χαιρετισμός, εισαγωγή και σκοπός του φροντιστηρίου

Χρήστος Λιονής

 

10.15 – 10.30

Εισαγωγή στη μεθοδολογία ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών

Ειρήνη Βασιλάκη

 

10.30 – 11.30

Επιλεγμένες εφαρμογές από τις αναπτυχθείσες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Κ.Ο. για τη Χ.Α.Π. και την καρδιακή ανεπάρκεια

Βασιλική-Ειρήνη Χατζέα και Χρυσάνθη Τάτση

 

11.30 – 13.00

Διάχυση, εφαρμογή, αξιολόγηση των Κ.Ο.: αναφορά σε μεθόδους και πρακτικές

Χρήστος Λιονής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

  • Εγχειρίδιο μεθοδολογίας με τίτλο «Μέθοδοι-αρχές για την ανάπτυξη Κατευθυντήριων Οδηγιών στη Γενική Ιατρική» (θα διανεμηθεί έντυπο υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος Ε.Σ.Π.Α.)
  • Χρήσιμες επιλεγμένες ιστοσελίδες και εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας της πληροφορίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Οικονομολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ

MD, PhD, FRCGP (Hon), Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Διευθυντής Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΑΤΣΗ

Κοινωνιολόγος, MPH Δημόσια Υγεία/Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονική Συνεργάτης Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΕΑ

Διοίκηση Μονάδων Υγείας, MPH Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Επιστημονική Συνεργάτης, Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης